Boxer

Zuki

Boxer - Senior - Male
Adoptable Medium Spayed/NeuteredUp-to-date with routine shotshousetrained